ANTHONY BARRETO-NETO, Transgender deputy sheriff Barton, VT